Din SOtare 

Norra Älvsborgs Sotaren AB

SotningSfrister

Läs mer om sotningsfrister i Trollhättans kommun HÄR!

Sotning

31% av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.


Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. 


Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. 

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. 

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren. Det är kommunen i brandförebyggande syfte som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Lagen om skydd mot olyckor reglerar detta

Brandskyddskontrollsintervaller

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor Vid eldning med fasta bränslen ska kontrollfristen vara tre år. Kontrollfristen ska vara sex år om eldning sker

1. med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets, 

2. i mycket begränsad omfattning, eller 

3. i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare. Vid eldning med annat bränsle ska kontrollfristen vara sex år.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning 

Vid eldning med fasta bränslen ska kontrollfristen vara tre år. Vid eldning med annat bränsle ska kontrollfristen vara sex år. Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning likställs med ett fritidshus, ska kontrollfristen vara sex år. Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter.

Lokaleldstäder 

Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen ska kontrollfristen vara tre år. Om lokaleldstaden används i mindre omfattning ska kontrollfristen vara sex år. Detsamma ska gälla för lokaleldstäder som finns i fritidshus. Kontrollfristen ska också vara sex år för lokaleldstäder som 

1. eldas uteslutande med gas, eller 

2. eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets. 

Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter.

Imkanaler 

För imkanaler ska kontrollfristen vara två år. ( ej villor,lägenheter)