Sotning

Sotningsfrister

Vedeldad värmepanna villa

Pelletspanna

Oljepanna villa

Lokaleldstäder

2-3 gång per år

   1 gång per år

   1 gång per år

        vart 3:e år

Vi aviserar fastighetsägaren angående dag och tid för utförande av sotningen minst 5 arbetsdagar före den aviserade dagen.
Vi utför även sotning av eldstäder skorstenar på beställning om behov uppstår.
Vi kan utföra sotningen av rökkanalen med ny teknik, det innebär att rengöringen sker nedifrån eldstaden med roternade stavar och renstråd som anpassar sig efter kanalens storlek, metoden är mycket effektiv på beläggningar i rökkanalen. Vi behöver inte gå upp på taket för att klara sotningen.